بازگشت به زندگی

 Coming Back To Life (English/Persian) Writer(s): David Gilmour, David Jon Gilmour Copyright: Pink Floyd Music Publr. Inc., Pink Floyd Music Publishers Ltd., Pink Floyd Music Publisher ترجمه آزاد به فارسی: کاوه جمالی Where were you when I was burned and broken کجا بودی وقتی من سوخته وشکسته شدم While the days slipped by from my window watching وقتی که روزها گریختند و تمام می شدند از نگاه کردن من به پنجره And where were you when I was hurt and I was helpless و کجا بودی وقتی من آسیب دیده و درمانده بودم Because the things you say and the things you do surround me بخاطر آنکه چیزهایی که تو می گویی و چیزهایی که تو انجام می دهی مرا