شهری که دوست می داشتم

در دوران کودکی معمولا قبل از فرارسیدن فروردین به مسافرت می رفتیم، وقتی هنوز درختان شهر تهران خشک و بی برگ بودند. معمولا اواخر عید که به تهران برمی گشتیم ناگهان طبیعت به زیبایی این شهر را آراسته بود، برگ های کوچک سبز درختان چنار با آن رنگ سبز جادویی اول بهار، شمشاد ها و برگ های نو، شکوفه های درختان میوه که از خانه ها نمایان بودند، و هوای خنک بهاری، خوش آمد گوی بازگشت ما بودند. می گویند تهران از زمانی که تازه میلیونی شده بوده است، ترافیک وآلودگی هوا داشته است. اما  من خوب یادم هست آب آن داستان دیگری داشت، ظهر های تابستان، پس از بازی و شیطنت فراوان وقتی شیر آب حیاط را باز می