یک روز آفففف

 مدت زیادی، مدت خیلی زیادی بیش از توانم کار کردم. برام مهم نبود که در چه وضعیتی هستم، در سلامت و تب، شب و نصفه شب مشغول بودم.حتی روز تعطیل و غیر تعطیل هم نداشتم. امروز بیشتر اون کارها تموم شده، امروز برای خودم آف بودم. هیچ کار مشخصی نکردم یک روز کاملا بدون برنامه. 

شکر خدا خیلی از کارها آن طور که انتظار داشتم انجام شد. بار بزرگی از روی دوشم برداشته شد.

اما دیروز یک اتفاقی باید می افتاد تا کمی از خستگی ام در برود. یک کار نصفه کاره موند، کاری که من در انجامش نقشی نداشتم ولی انتظارش رو داشتم که انجام بشه. 

خلاصه آخرین روز سال 2013 به "همین طوری" گذشت.

امید که 2013 که میره و 2014 می آد روزهای بهتری در راه باشند