گوشی من دزدیده شده

گوشی دزد

این بار دوم است که گوشی من را می دزدند. این بار دیگه باید آقا دزده رو گیر بیارم این مشخصات گوشی من:

IMEI1: 862698021323660
IMEI2: 862698021344070
s/n: T2M4C13A24001793

دارم می رم شکایت کنم برای این گوشی ، آیا امیدی است؟ دزد نا محترم مفنگی بوی همون سگی رو می داد که 2 سال پیش تو تاریکی زد تو گوشم که گوشی رو بدزده…  4نفر بودن و دو تا موتور! یک بنده خدایی با ماشین سعی کرد بگیردشون ولی نشد …