گام بعدی

This post is also available in: English

امروز آپدیت نقشه ایران داده شد ولی هنوز تو خبرنامه ایمیلی خبرش را منتشر نکرده ایم. منتظر هستیم برای دو روز که اگر باگی گزارش شد و قابل رفع بود، انجام بدیم.

متاسفانه بی خوابی های 3 روز آخر بر من چیره شد و تا رسیدم خونه خوابم برد! من یک تماس واجب را با یک دوست نگرفتم. امید که از فردا زندگی به روال عادی برگردد.

گام بعدی نقشه های توپوگرافی ایران برای مپ سورس است. امید که تا پس فردا انجام بشود.

This post is also available in: English

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.