گام بعدی

امروز آپدیت نقشه ایران داده شد ولی هنوز تو خبرنامه ایمیلی خبرش را منتشر نکرده ایم. منتظر هستیم برای دو روز که اگر باگی گزارش شد و قابل رفع بود، انجام بدیم.

متاسفانه بی خوابی های 3 روز آخر بر من چیره شد و تا رسیدم خونه خوابم برد! من یک تماس واجب را با یک دوست نگرفتم. امید که از فردا زندگی به روال عادی برگردد.

گام بعدی نقشه های توپوگرافی ایران برای مپ سورس است. امید که تا پس فردا انجام بشود.