نیمکره جنوبی و تجربه های تازه

آمدیم نیمکره جنوبی، همان جایی که در دوران کودکی روی کره جغرافیایی نشان می دادم و می پرسیدم “مردم اینجا نمی افتن پایین؟”.

اینجا نه مردم می افتند پایین نه بودن خورشید نیمروزی در شمال مساله مهمی است. اینجا فرمان اتومبیل ها سمت راست است و گاه طبق عادت موقع رد شدن از خیابان سمن چپ را نگاه می کنم در حالی که خطر در سمت راست است!

اینجا بهشت پرندگان است، به هر کجا بروی پرندگان زیادی زندگی می کنند. خیلی از این پرنده ها برایم جدید هستند و در شهر مشغول پرنده نگری و لذت بردن از آنها هستم.

همه چیز اینجا با سرعت آرام و طبق قواعدی متفاوت جلو می رود. من هم کم کم با این سرعت، با این روش زندگی خود را هماهنگ می کنم.

One comment

  1. بعد از ده ماه زیستن اینجا حس بهتری به استرالیا دارم. استرالیا را بسیار دوست دارم و دنبال تجربه های تازه در آن هستم. امیدورام کرونا دست از سر استرالیا و جهان بردارد و دنیا دوباره جای آزادتری برای انسان ها شود.

Comments are closed.