نقشه جدید و روزهای کشنده قبل از آپدیت

شروع برنامه ارایه آخرین آپدیت در سال 92 : شنبه 3 اسفند

یکشنبه 4 اسفند تحویل نقشه های 10 شهر و رفع اشکال از آنها

دوشنبه 5 اسفند تحویل نقشه های بروز شده با ترک مشتریان (آقای سروش و دیگر دوستان)

چهارشنبه 7 اسفند  تحویل فایل های قم بروز شده و فایل آبها ( رودخانه ها و دریاها ) .

پنج شنبه 8 اسفند ترکیب فایل های شهر ها و جاده ها  ترکیب .

جمعه 9 اسفند ساعت 8:30 Verifyنقشه ها ، 1300 مورد اشکال که باید قبل از تبدیل برطرف شوند.
جمعه 9 اسفند ساعت 11:49 تعداد اشکال ها به 640 مورد رسید.
جمعه 9 اسفند ساعت 11:56 فایل آبها ترکیب شد. تعداد اشکال ها به 635 مورد رسید.
جمعه 9 اسفند ساعت 16:56 تعداد اشکالها به 570 مورد رسید.
جمعه 9 اسفند ساعت 19:00 تعداد اشکالها به 392 مورد رسید.افزودن نقشه شیرگاه
جمعه 9 اسفند ساعت 20:40 حذف 120 White node و Generalize کردن نقشه و حذف بیش از هزار نقطه اضافی
جمعه 9 اسفند ساعت 20:46 افزایش اشکال ها به 550 مورد بخاطر حذف ها و کاهش آنها به 305 مورد با New Routing Process
جمعه 9 اسفند ساعت 21:04 افزودن نقشه گرمسار و رفع ایرادهای اتصال و تبدیل نام ها به uppercase
جمعه 9 اسفند ساعت 21:13 افزودن نقشه پایه فیروزکوه
جمعه 9 اسفند ساعت 21:32 تعداد اشکال ها به 263 مورد رسید

شنبه 10 اسقند ساعت 9:58 تعداد اشکال ها به 156 مورد رسید.
شنبه 10 اسفند ساعت 12:53 اشکال ها به صفر مورد رسید.
شنبه 10 اسفند ساعت 13:12 نقاط (شهرها و نقاط موردعلاقه) به نقشه اضافه شد.

ادامه کار را براتون می نویسم ….