مقایسه نقشه های ما

نقشه های شرکت راه نقشه خاورمیانه  به تدریج کاراتر و کاراتر می شوند. آمار نقاط شهر تهران را در نسخه های  متفاوت مقایسه کنید.

نام نقشه/ فیلد اطلاعاتی 2007 3/27/2008 5/1/2008
خیابان 80894 80755 80932
فضای سبز 776 1164 1215
غذاخوری 0 0 61
هتل 61 61 77
موزه 0 0 12
پارک 602 597 598
سینما 0 0 52
مرکز خرید 0 0 92
داروخانه 0 0 18
جایگاه سوخت 77 77 77
دفتر پستی 0 0 8
بانک 892 902 909
پلیس 0 0 23
ساختمان مهم 102 104 105
نقطه اطلاعاتی 5670 5600 5601
بیمارستان 110 110 110

 برای سفارش خرید این نقشه ها که نماهایی از آنها را در لاگ قبلی آمده است به سایت www.mapshop.ir  مراجعه کنید.