فارسي چيست؟

امروزه بسياري از ايرانيان در سراسر دنيا نسبت به نام خليج فارس حساسيت نشان داده اند و بر اين نام قانوني تاكيد مي كنند.  ولي نمي دانم چرا كسي به كانال هايي نظير PMC كه مخفف Persian Music Channel ( يا چيزي شبيه اين ) مي باشد اعتراض نمي كند.

اين كانال آهنگ هاي عربي و تركي را به اندازه يا بيش از آهنگ هاي فارسي نشان مي دهد ولي آهنگ كردي – لري – گيلكي – افغاني – تاجيكي را به ندرت نشان مي دهد.

حال شما قضاوت كنيد فارسي چيست؟ چرا عده اي اين جسارت را پيدا مي كنند كه نام يك خليج را تغيير دهند؟ چون ما مردمي هستيم كه به هر كس اجازه داده ايم هر طور كه مي خواهد رفتار كند.  اشكال را ابتدا از خودمان بيابيد.