خرنامه

خرنامه

شاید خنده ای که  گاه به گاه از خواندن خرنامه بر لبانم می نشیند حالم را خوب کند.

خرنامه

امشب هم این خر نامه که از نظر من شاهکار ادبی است به پایان می رسد. کاش می شد بی پروا نوشت …  آنوقت من خرنامه و گاونامه و بزنامه های بی نظیری می نگاشتم 🙂