تصمیم ها همیشه عادلانه نیستند

خیلی اوقات تصمیم های دنیا در مورد شما عادلانه نیست. شما توقع داشته اید که رویه ها بصورت دیگری باشد، با تمام توانتان در راستای درست حرکت کرده اید ولی در نهایت نتیجه ای غیر از آنچه که انتظار داشته اید نصیبتان شده است.

تصمیم ها همیشه عادلانه نیستند

به نتیجه کار اعتراض می کنید، دلیل های خود را می آورید ولی گوش شنوایی نیست. حتی کسی به شما نمی گوید غلط می گویید!

چاره چیست؟ نا امیدی؟ عصبانی شدن؟

شاید بهتر است بنشینیم همه رویه ها رو مرور کنیم، شاید باید خود را بسنجیم،بدون هیچ تعصبی اشتباهات خود را بپذیریم، بدون هیچ سرزنشی رویه های غلط خود را بیابیم. شاید به اصلاحی نیاز داریم، شاید به یک حرکت نو و شاید

در اشتباهی را زده ایم.

شاید دیگرانی، در جایی دیگر تشنه همکاری با شما هستند. شاید در هر خبر بدی خیری نهفته باشد.