بی خبری خوش خبری نیست

میگن بی خبری خوش خبری است. ولی تو این 2-3 ماهه به من ثابت شد که این طور نیست. خبر فوت دو تا از دوستانم (یکی همکلاسی مدرسه و دیگری همکار در شرکتی دیگر) که ازشون بی خبر بودم بدترین خبر پس از بی خبری ها بود.

میدونم اون هایی که رفتن درد و غمی ندارند ولی برای بازماندگان اونها آرزوی بردباری دارم.

حالا حق دارم که باور نداشته باشم که ” بی خبری خوش خبری است”

از خودتون خبر بدید. الو این جا کره زمین  من هنوز زنده و سالمم