بازگشت به زندگی

 Coming Back To Life (English/Persian)
Writer(s): David Gilmour, David Jon Gilmour
Copyright: Pink Floyd Music Publr. Inc., Pink Floyd Music Publishers Ltd., Pink Floyd Music Publisher

ترجمه آزاد به فارسی: کاوه جمالی

coming_back_to_life[1]

Where were you when I was burned and broken
کجا بودی وقتی من سوخته وشکسته شدم
While the days slipped by from my window watching
وقتی که روزها گریختند و تمام می شدند از نگاه کردن من به پنجره
And where were you when I was hurt and I was helpless
و کجا بودی وقتی من آسیب دیده و درمانده بودم
Because the things you say and the things you do surround me
بخاطر آنکه چیزهایی که تو می گویی و چیزهایی که تو انجام می دهی مرا احاطه کرده
While you were hanging yourself on someone else’s words
وقتی خودت را آویزان حرف های کسی دیگر کردی
Dying to believe in what you heard
در حال مردن از باور آنچه که شنیدی
I was staring straight into the shining sun
من مستقیم به خورشید خیره شده بودم
Lost in thought and lost in time
گم شده در افکار وگم شده در زمان
While the seeds of life and the seeds of change were planted
وقتی که بذز حیات و بذر تغییر کاشته شد
Outside the rain fell dark and slow
در بیرون باران تیره و آرام فرو می افتاد
While I pondered on this dangerous but irresistible pastime
وقتی من به این گذشته خطرناک ولی برنگشتنی فکر می کردم
I took a heavenly ride through our silence
من یک گردش روحانی  از این سکوتمان گرفتم
I knew the moment had arrived
من می دونم  لحظه آن فرا رسیده که
For killing the past and coming back to life
که گذشته ها کشته بشن و برگردم به زندگی

I took a heavenly ride through our silence
من یک گردش روحانی  از این سکوتمان گرفتم

I knew the waiting had begun
من می دانم که انتظار آغاز شده است
And I headed straight..into the shining sun
و من مستقیما هدایت شده ام … به درخشش خورشید