آقا اجازه هست بالا بياوريم

هفته پيش با مدير شركتي كلي بگو مگو كردم كه اجازه ندارد بدون اجازه محتويات سايت را بر روي سايت خود قرار دهد و … . شايد باور نكنيد، حتي وقتي از سر ناچاري مطلبي را ترجمه مي كنم. از اينكه نتوانسته ام از خود بنويسم و بخاطر فقر اطلاعات آن را ترجمه و در سايت خود قرار مي دهم، آرزو مي كنم كاش اين مطلب را خود مي نوشتم. ( هر چند هميشه به منبع اشاره می کنم)

nausea

چقدر فكر كردن هزينه دارد؟ تا كي مخ هايتان مي خواهد آكبند بماند؟ كمي فكر كنيد، كار ذهني انجام دهيد. حق تاليف كه سرتان نمي شود. در پيري آلزايمر نگيريد.

بیخیال آقا اجازه هست بالا بیاوریم؟